Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   

Inspektorem ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim

jest Pani Paulina Skrouba dostępna pod adresem e-mail :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych

we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych

oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz przepisów krajowych.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

    W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim,
    ul. Słoneczna 4, 08-330 Kosów Lacki.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów
    oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:


    a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim;


    b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim;


    c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody
    w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:


    a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
    w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;


    b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kosowie Lackim
    przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie
    przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo (z wyjątkami przewidzianymi przepisami prawa):

    dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
    prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
    którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim
    Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
    podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych
    stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

NA TEMAT ZDJĘĆ/FILMÓW UPUBLICZNIANYCH PRZEZ
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOSOWIE LACKIM

    Informujemy, że podczas wydarzeń (zajęć, konkursów, uroczystości) organizowanych
przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim reprezentowany przez Dyrektora będą wykonywane,
a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych,
jak również ich inne dane osobowe.

    Biorąc udział w ww. wydarzeniu organizowanym przez Miejsko – GminnyOśrodek Kultury w Kosowie Lackim
reprezentowany przez Dyrektora, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków
na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych.


    Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania,
archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim.


    Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej, prasie lokalnej oraz na profilu
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim w mediach społecznościowych,
a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.

    Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
tj. promocji Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim.


    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, uczestnictwo w wyżej opisanych wydarzeniach
jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przetwarzania wizerunku.


    Prosimy osoby które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojegowizerunku w formie dokumentacji fotograficznej
wydarzenia o poinformowanie o tym fakcie organizatorów.

    Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim,
ul. Słoneczna 4, 08-330 Kosów Lacki.


    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


    Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu,
o którym mowa powyżej.W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane
innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające
bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.


    Dane osobowe przetwarzane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim przechowywane będą
przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.


    Przysługuje Pani/Panu prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa):
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

    Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną
kierując korespondencję na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim, ul. Słoneczna 4, 08-330 Kosów Lacki.


    Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne
z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim w serwisie Facebook (dalej „fanpage”): 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim reprezentowany przez Dyrektora, ul. Słoneczna 4, 08-330 Kosów Lacki.

 

 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

3.Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

 

- dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,

- opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

 

4. Dane osobowe osób określonych w pkt 3 przetwarzane są w następujących celu prowadzenia fanpage pod nazwą Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc.
i informowania za jego pomocą aktywności Administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje i utrzymaniu społeczności związanej z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kosowie Lackim oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

5. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

- podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,

- dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

- anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

6. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe organom władzy publicznej, podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook.

7. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook.

 

8. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku
z czym:

- dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

- dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń, 

- dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

9. Przysługuje Państwu: 

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

- prawo do usunięcia danych, 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

- prawo do przenoszenia danych, 

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Państwa dane uzyskiwane są od firmy Facebook. oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej Facebook.

11. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12. Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania.

Sonda
Co myślisz o naszej stronie?
Co myślisz o naszej stronie?
Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną odpowiedź!
program regionalny narodowa strategia spójności
mazowsze serce polski
unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO