KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

    W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim,
    ul. Słoneczna 4, 08-330 Kosów Lacki.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów
    oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:


    a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim;


    b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim;


    c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody
    w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:


    a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
    w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;


    b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kosowie Lackim
    przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie
    przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo (z wyjątkami przewidzianymi przepisami prawa):

    dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
    prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
    którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim
    Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
    podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych
    stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA

NA TEMAT ZDJĘĆ/FILMÓW UPUBLICZNIANYCH PRZEZ
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOSOWIE LACKIM

 

    Informujemy, że podczas wydarzeń (zajęć, konkursów, uroczystości) organizowanych
przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim reprezentowany przez Dyrektora będą wykonywane,
a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych,
jak również ich inne dane osobowe.

    Biorąc udział w ww. wydarzeniu organizowanym przez Miejsko – GminnyOśrodek Kultury w Kosowie Lackim
reprezentowany przez Dyrektora, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków
na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych.


    Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania,
archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim.


    Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej, prasie lokalnej oraz na profilu
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim w mediach społecznościowych,
a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.

    Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
tj. promocji Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim.


    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, uczestnictwo w wyżej opisanych wydarzeniach
jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przetwarzania wizerunku.


    Prosimy osoby które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojegowizerunku w formie dokumentacji fotograficznej
wydarzenia o poinformowanie o tym fakcie organizatorów.

 

 

    Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim,
ul. Słoneczna 4, 08-330 Kosów Lacki.


    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


    Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu,
o którym mowa powyżej.W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane
innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające
bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.


    Dane osobowe przetwarzane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim przechowywane będą
przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.


    Przysługuje Pani/Panu prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa):
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

    Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną
kierując korespondencję na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim, ul. Słoneczna 4, 08-330 Kosów Lacki.


    Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne
z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim.

     24 czerwca 2018 r. w Kosowie Lackim odbył się międzypokoleniowy piknik integracyjny – „Kosowskie Lato”. Organizatorami byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki, Klub Sportowy „Kosovia” Kosów Lacki oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Do organizacji włączyła się także Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim, która przy okazji tego wydarzenia przygotowała „Dzień sera”.

     Impreza zaplanowana była wielopoziomowo. Z jednej strony chodziło o wspólna zabawę integracyjną różnych pokoleń mieszkańców Kosowa, gminy i okolic; z drugiej zaś wplecenie w nurt radosnej atmosfery pierwiastków patriotycznych, związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dlatego też całość rozpoczęliśmy Mszą świętą w kościele Narodzenia NMP w Kosowie Lackim o godz. 10.00. Zaraz po niej nastąpiło pierwsze wydarzenie artystyczne tego dnia – koncert patriotyczny. Wzięli w nim udział artyści związani z MGOK – młodzi soliści i chór działający pod kierownictwem Andrzeja Szymańskiego oraz chór parafialny prowadzony przez Marka Krzymowskiego.

„Życie jak cztery pory roku” - to tytuł spektaklu, przygotowanego przez koło teatralne PROMYK ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, wystawionego na scenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w dniach 14 – 17 czerwca 2018 r. 
Myśl przewodnia spektaklu, to przemijanie życia ludzkiego, które można porównać do zmieniających się pór roku. Wiosenna radość młodości powoli zmienia się w letnią dorosłość, by po pewnym czasie z pokorą przyjąć jesień życia, a w końcowym życiowym etapie, stać się zimą. Wszystko to jednak może wydarzyć się tylko dzięki pięknej, bezgranicznej miłości. 

W środę 13 czerwca odbyło się zakończenie zajęć kulturalnych, które odbywały się w M-GOK w roku szkolnym 2017/2018. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali dyplomy oraz słodką niespodziankę :)
Do zobaczenia we wrześniu :)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   

 

 

Inspektorem ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim

jest Pani Paulina Skrouba dostępna pod adresem e-mail :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych

we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych

oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz przepisów krajowych.

W niedzielę 6 maja, na scenie plenerowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim, odbyło się III Kosowskie Spotkanie Kapel Weselnych. Tym razem wzięło w nim udział szesnaście kapel z województw mazowieckiego i podlaskiego. Reprezentowały one różne rodzaje muzyki. Spoiwem było tradycyjne instrumentarium i sięganie do korzeni muzyki weselnej. Folk był jednak tylko podstawą wyjściową twórczo przetwarzaną i interpretowaną. Repertuar migrował więc od faktycznej tradycji (polki, oberki), poprzez wplatanie elementów nowoczesnego pop-u, do jazzowych interpretacji standardów z elementami klezmerskimi.

3 Maja 1791 roku sejm Rzeczypospolitej uchwalił pierwszą e Europie i drugą na świcie ustawę regulującą ustrój państwowy. Nie obowiązywała długo. Swoje znaczenie straciła już w lipcu następnego roku. Niemniej sam fakt jej powołania do życia sprawił, że Polska stanęła na podium najnowocześniejszych krajów na świecie. Już w 1919 r., niespełna pół roku po odzyskaniu Niepodległości, 3 maja ustanowiono świętem państwowym. Decyzję tę ponowiono po kolejnym odzyskaniu niepodległości - w roku 1990.

Dziś odbył się IV Bieg Flagi w Kosowie Lackim. Wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników (ponad 100 osób). Miło było nam gościć osoby spoza gminy, których również było sporo. Powitania dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak, który w krótkim przemówienu okolicznościowym podkreślił także rolę dzisiejszego Święta Flagi. On też dał sygnał do rozpoczęcia biegu.

Sonda
Co myślisz o naszej stronie?
Co myślisz o naszej stronie?
Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną odpowiedź!

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Imię i Twój adres email i kliknij przycisk Zamawiam. Przed zapisaniem się do newslettera należy zapoznać się z regulaminem oraz RODO.

program regionalny narodowa strategia spójności
mazowsze serce polski
unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego
Projekt i wykonanie: sm32 STUDIO